Impakt vum Ukrain Krich op d’Entwécklungszesummenaarbecht am Burkina Faso

De Krich an der Ukrain ass eng Tragedie, wéi d’Welt se säit ville Joren net méi kannt huet, Millioune Leit verléieren hiert Doheem, hier Zukunft a leider, vill vun hinnen och hiert Liewen. A wéi sou oft, sinn et déi vulnerabelst Populatiounen op der Welt, déi als éischt d’Konsequenze vu Katastrophen ze spiere kréien, esou och d’ländlech Bevëlkerung am Burkina Faso.

De Burkina Faso ass eent vun den am mannsten entwéckeltsten Länner op der Welt, an deem e groussen Deel vun der Populatioun vun der Subsistenzwirtschaft lieft. Dofir ass d’Zil vun der Kooperatiounsaarbecht vun der ONG d’Ausläschung vun der Aarmut an d’Verbesseren vun der Ernierungssécherheet.

Fir d’ganz Joer iwwer 3 mol den Dag iessen ze kënnen, ass haut nach net fir jiddereen eng Selbstverständlechkeet am Burkina Faso. Duerch de Projet 2018-2021 zesumme mat der FEPAB, konnt d’ONG d’Ernierungssécherheet fir 80000 Mënschen an der Zilpopulatioun verbesseren, mee trotzdeem bleift dat e ganz fragillen Equiliber dee vu klimateschen, geographeschen a politesche Facteuren ofhänkt.

Weider liesen

LLJ | Comments Off on Impakt vum Ukrain Krich op d’Entwécklungszesummenaarbecht am Burkina Faso

Impact de la guerre en Ukraine sur le travail de coopération au Burkina Faso

La guerre en Ukraine est une tragédie que le monde n’a pas connue depuis de nombreuses années, des millions de personnes perdent leur maison, leur avenir et, malheureusement, beaucoup d’entre eux leurs vies. De telles catastrophes ont aussi de graves répercussions sur d’autres populations vulnérables, comme la population rurale du Burkina Faso.

Le Burkina Faso est l’un des pays les moins avancés du monde où une grande partie de la population vit de l’agriculture de subsistance. Dès lors, le travail des ONG de coopération a pour but d’éradiquer la pauvreté et d’améliorer la sécurité alimentaire.

Aujourd’hui, la sécurité alimentaire n’est pas acquise pour toute la population du Burkina Faso. A travers le projet 2018-2021 réalisé en collaboration avec la FEPAB, notre ONG a pu améliorer la sécurité alimentaire de 80 000 personnes parmi la population cible, mais cela reste néanmoins un équilibre très fragile qui dépend de facteurs climatiques, géographiques et politiques.

Weider liesen

LLJ – Service Coopération | Comments Off on Impact de la guerre en Ukraine sur le travail de coopération au Burkina Faso

3. Bauerenhaff an der Stad

No engem Joer Paus, wou et eis net méiglech e flotte Bauerenhaff an der Stad z’organiséieren, starte mir dëst Joer nees duerch a sti mat béide Féiss schonn an de Startlächer mat de Preparatioune fir déi 3t Oplag vum Bauerenhaff an der Stad.

A sëllege Versammlungen hu mir eis Käpp schonn zesumme gestreckt an iwwerleeë wéi mir, och ënnert dem Covid-19-Virus an den domat verbonnene Mesuren, fir Iech e flotte Bauerenhaff an der Stad kënne plangen an organiséieren.

Mir scheie keng Méi a Käschten, dofir géinge mir eis ëm sou méi freeën Iech um Weekend vum 2. an 3. Abrëll 2022 op der „Place de la Constitution bei der gëlle Fra“ an der Stad kënnen ze begréissen.

Natierlech gëtt fir Grouss a Kleng vill gebueden. Sou si vill Aussteller op der Plaz selwer wou Dir mat de Produzenten a Kontakt triede kënnt, dat eent oder anert kafen a schmaache kënnt. Och un eng flott Kanneranimatioun hu mir geduecht a fir de gudde Maufel an d’Gedrénks ass natierlech gutt gesuergt ginn a vergiesse mir nëmmen net de Show-Cooking, wou dir eis Prominenz an Aktioun erliewe wäert.

Dofir verpasst dëse flotte Rendezvous um Weekend vum 2. – 3. Abrëll 2022 net.

Mir freeën eis nees mat Iech e flotte Weekend an der Stad um Parking vun der gëlle Fra kënnen ze verbréngen.

LLJ | Comments Off on 3. Bauerenhaff an der Stad

Wien hätt dat 2020 geduecht, dass mir 2 Joer laang op de Landjugenddag misste verzichten. Mee 2022 ass et endlech nees souwäit!

No der Editioun déi 2020 leider huet missen ofgesot ginn, start d’Landjugend Uewersauer nees duerch an huet sech gären nees bereet erkläert de Landjugenddag ze organiséieren.

An deene leschte Méint hu si oft hir Käpp zesummegestreckt fir de 46. Landjugenddag zu Harel ze organiséieren. Den 1. Landjugenddag ass 1975 vun der Landjugend Cliärref organiséiert ginn an ass zënterhier e feste Rendezvous am Kalenner vun der LLJ.

Et gëtt op all Landjugenddag ëmmer eng jett sportlech Aktivitéite wou een sech mat senger Ekipp enger flotter Erausfuerderung stelle kann. Wien allerdéngs net sou sportlech ënnerwee ass, ka gären den Tour als Trëppeltour matgoen an sou seng Ekipp ënnerstëtzen.

Wéi all Kéiers ass och dës Kéier beschtens fir Iessen a Gedrénks gesuergt. Also notéiert Iech den Datum vum 26. Mee 2022, getrei dem Motto :„Hopp Hopp! Alles op Harel erop iwwer Bierg an Dall, teste mir Iech all!“.

Landjugenddag_2022

7. Mäerz 2022 | Comments Off on 46. Landjugenddag zu Harel

Nouvelles de nos projets au Burkina Faso

Comme vous l’avez sans doute lu et entendu, un coup d’état a eu lieu au Burkina Faso le 24 janvier 2022. Après quelques jours de négociations, les militaires au pouvoir ont cependant rétabli la constitution et se sont engagés à un retour rapide à une vie politique normale dans le pays. Ce putsch est le résultat d’une situation sécuritaire qui s’est progressivement dégradée depuis 2016, avec des attaques terroristes répétées aux frontières Nord (Mali) et Est (Niger) du territoire burkinabè ayant entrainé des déplacements massifs de population (près de 1,5 million de déplacés internes) et une situation alimentaire précaire dans toutes les zones touchées. A l’insécurité s’ajoutent les effets néfastes du dérèglement climatique avec des catastrophes naturelles (inondations, sécheresses) de plus en plus fréquentes et une installation toujours plus tardive des pluies qui impacte la productivité agricole et entraine une dégradation des terres. Malgré ce contexte difficile, notre travail aux côtés des populations rurales et partenaires locaux se poursuit afin de joindre tous les efforts pour assurer la durabilité de nos programmes de développement. Weider liesen

LLJ – Service Coopération | Comments Off on Nouvelles de nos projets au Burkina Faso